ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาฟรี วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 "การบริหารการเงินของสหกรณ์ยุคใหม่"  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กรุงเทพ หลักการบริหารเงินของสหกรณ์ต้องมีการร่วมือกัน 3 ภาคส่วน ฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่ายบริหารการลงทุน สมาชิก โดยจะต้องคำนวณภาวะวิกฤต(จำนวนเงินไหลออก)มีเงินเพียงพอครอบคลุมเงินไหลออกหรือไม่ เพื่อไม่ให้มีปัญหาหมุนเงินไม่ทัน เกิดปัญหาสภาพคล่อง แล้วจึงนำเงินที่เหลือมาลงทุน คุณวินัย นิยโมสถ จากสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย จำกัด

 
 • ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร

  วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมชั้น 6 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
  อาคารซ๊ กระทรวงพลังงาน
  ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์
  คุณยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา คุณสุพจน์ ทองนพคุณ คุณสันติ ภาสมนตรี คุณนวพร สิทธิศักดิ์ เข้าร่วมประชุม
 • ร่วมประชุมสหกรณ์พัฒนา

  วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558
  เวลา 18.00 น.
  ห้องประชุม KU HOME
  โดย ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ คุณยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา
  คุณนวพร สิทธิศักดิ์ เข้าร่วมประชุม
 • เยี่ยมชมบ่อน้ำ 3 ระดับ ของหมู่บ้านวิจิตรธานี

  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 คุณยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา
  คุณนวพร สิทธิศักดิ์ ได้เข้าเยี่ยมชมบ่อน้ำ 3 ระดับ
  เพื่อใช้ประโยชน์ในหมู่บ้าน
 • ร่วมแสดงความคิดเห็น

  เวทีการประชุมหารือระดับภูมิภาค เรื่อง กระบวนการผลิตและการค้าไม้ที่ถูกต้องและเป็นธรรม(เฟล็กที)และเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม วันที่ 31 ส.ค.- 1 ก.ย. 58 ณ โลมา รีสอร์ท โดย คุณยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา อ.สุพจน์ ทองนพคุณ คุณนวพร สิทธิศักดิ์