ติดต่อสหกรณ์

วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

1. ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าในพื้นที่ี่มีเอกสารสิทธิให้ได้ 40% ของประเทศ

2. ผลิตไม้ให้พอใช้ในประเทศ

3. ลดการตัดไม้ทำลายป่าธรรมชาติ

4. ลดปัญหาโลกร้อน

5. ทำหน้าที่ประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศเรื่องหางบเพื่อส่งเสริมการปลูกขยายพื้นที่ป่า

6. สนับสนุนและส่งเสริมข้อมูลในการบริหารจัดการในการค้าให้สมาชิกมีความรู้ความสามารถและอยู่ในอาชีพอย่างยั่งยืน

7. จัดหาวัสดุการเกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายแก่สมาชิก

8. รวบรวมผลิตผลการเกษตรผลิตภัณฑ์และบริการของสมาชิกมาจัดการขายหรือแปรรูปออกขายโดยซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกก่อนผู้อื่น

9. จัดให้มีเงินกู้หรือสินเชื่อแก่สมาชิกเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ

10. ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก

11. ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชนร่วมมือกับสหกรณ์อื่นสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์องค์กรชุมชนภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

12. ส่งเสริมและเผยแพร่อาชีพการเกษตร หัตถกรรมอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือการประกอบอาชีพอย่างอื่นในหมู่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกรวมทั้งการส่งเสริมความรู้ในการผลิตทางอุตสาหกรรมเพื่อให้สมาชิกมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

 

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก

1. ค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ 100 บาท

2. ค่าหุ้น หุ้นละ 100 บาท ขั้นต่ำ 10 หุ้น

 

วิธีสมัครสมาชิก

1. download : ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ กรอกข้อมูลและส่ง email มาที่ pfpcoop.forest@gmail.com

2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัครและชำระเงินค่าสมัครสมาชิก