คณะกรรมการ

ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และ คณะกรรมการสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จำกัด

 

นางสาวเยาวรินทร์  ศรีชัยนันท์ : ประธานที่ปรึกษา
yaowarin.s@gmail.com
092-8956561

 

นางสาวนงพงา บุญเปี่ยม : ที่ปรึกษา
090-5644995

 

นายพัลลภ  กฤตยานวัช : ที่ปรึกษา
085-4854291

 

นางวรญา   ธัญญาลิขิต : ผู้ตรวจสอบกิจการ
081-4087985

 

นางเพ็ญศรี  รุ่งเรือง : ผู้ตรวจสอบกิจการ
086-0380909

 

นางยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา : ประธานกรรมการ
pyingluk@gmail.com
090-2416354

 

นายสัตยา  ศรีอ่อน : รองประธานกรรมการ
081-611960

 

นายมนตรี โยธารักษ์ : กรรมการเลขานุการ
montriyotarak@gmail.com
081-8401165

 

นายณัฐวัฒน์  พิกุลทอง : กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
095-6192952

 

นางกนกจันทร์   นาคทอง : กรรมการปฎิคม
095-7197822

 

นายประพันธ์  หารไชย : กรรมการเหรัญญิก
086-3693817

 

 

 นายอุกฤษ  กาลายี : กรรมการประชาสัมพันธ์
tui456@hotmail.com
092-4542255

 

นายชาญชัย ประยงค์รัตน์ : กรรมการ
081-7323984

 

นางพิมลจิรา  ประยงค์รัตน์ : กรรมการ
081-3720414